Õpileping


Lahenduseks Assignment 1-le: https://opikeskkonnad.ee/2022/09/10/opikeskkonna-ulesseadmine-ja-opilepingu-koostamine/

Soovin õppida erinevate õpikeskkondade efektiivset kasutamist ning mõista paremini nende rolli õppeprotsessis.
Minu õpiprojekti eesmärgiks on kasutada saadud teadmisi enda poolt läbiviidavate kursuste juures, et parandada nende kvaliteeti ja pakkuda õpilastele paremat õppekogemust.

Strateegiad eesmärgi saavutamiseks:
viin ennast kurssi valdkonna hetkeseisu ning arengutrendidega;
uurin erinevaid õpikeskkondi, tutvun nende eripärade ja kasutusviisidega;
analüüsin, millised õpikeskkonnad on sobivad minu eesmärkide saavutamiseks; implementeerin sobivad keskkonnad enda poolt õpetatavate kursuste läbiviimisel.

Peamisteks vahenditeks eesmärkide saavutamisel on:
kursuse käigus jagatud ning iseseisvalt otsitud kirjandus, millega tutvumine annab algteadmised;
õppejõudude ja kaasüliõpilaste kogemus, mille ärakuulamine ja analüüsimine annab aimu päriselus ette tulevatest probleemidest ja nende lahendustest;
erinevate õpikekskondade testplatvormid, mille läbiproovimine annab vahetu ja isikliku kogemuse.

Oma õppeprotsessi tulemust hindan tuginedes õppejõudude ja kaasüliõpilaste tagasisidele ning selle analüüsile. Olulisteks mõõdikuteks päriselus on aga õpilaste tagasiside kursuse läbiviimise kohta, kui olen seal kasutanud uusi õpikeskkondi ning samuti kursusel osalenud õpilaste õpitulemuste võrdlus eelmiste aastate õpilaste omadega. Õpitulemuste võrdlusest on võimalik teha järeldusi, kas valitud vahend aitas kaasa õpetamise protsessile ning õpilaste tagasisidest järeldada, kas vahendi kasutamine oli nende jaoks pigem kasulik või segav faktor.


2 responses to “Õpileping”

  1. Mida sa mõtled erinevate õpikeskkondade all, kas füüsilist, sotsiaalset, vaimset, digitaalset või personaalset õpikeskkonda?
    Üks üliõpilane on teinud hea terminoloogia analüüsi oma blogis: https://pirjejyrgens.wordpress.com/2019/09/30/oppekeskkond-voi-opikeskkond
    Sinu õpilepingut lugedes süvenesin terminoloogiasse ja märkasin, et õpikeskkond on üsna lai mõiste ja oleneb väga paljudest komponentidest. Kuidas tagada hea sotsiaalne ja vaimne õpikeskkond, olla ise eeskujuks oma õpilastele, kasutades vaid digitaalseid vahendeid?
    Mind huvitavad erinevad digitaalsed õpikeskkonnad, mida kaasata tunni loomisse, seega oleks huvitav lugeda sinu kogemust uute, põnevate õpikeskkondadega, mida sa oma kursustesse kaasad.

    • Aitäh! Väga hea tähelepanek õpikeskkonna mõiste kohta. Ma pidasin IT-inimesena muidugi silmas kitsalt digitaalset lahendust – st. digitaalne keskkond, mille abil kursuse läbiviimist koordineerida. See peaks siis olema see, mis sindki huvitab. Ma näiteks praegu kasutasn esimest korda Moodle’t reaalselt ühel oma kursusel. Kui see läbi saab, siis teen kindlasti kokkuvõtte, et kuidas läks.